תמר בכפר בפייסבוק

פעילות בפייסבוק – תקנון הגרלה – "תמר בכפר Tamar Bakfar"

"תמר בכפר" (להלן "החברה" ו\או "עורכת ההגרלה") מודיעה בזאת על עריכת פעילות (כהגדרתה להלן) לחברי עמוד הפייסבוק של החברה בהתאם להוראות תקנון זה המפורט להלן.
ההשתתפות בפעילות לתנאי תקנון זה ומיועדות לחברי עמוד הפייסבוק בלבד.
כל פעולה להשתתפות בפעילות מהווה קבלה והסכמה של תנאי תקנון זה.

 1. הגדרות
  1. 1 "הפעילות" – פעילות אשר בסופה יוגרל זוכה אחד אשר יזכה בפרס אשר יוגדר או יוצג בעמוד הפייסבוק ע"י החברה.
 2. הוראות התקנון נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם פונים לגברים ולנשים כאחת.
 3. הוראות תקנון זה נועדו לפרט ולהסדיר את הכללים על פיהם תתנהל הפעילות אשר נערכת על ידי עורכת ההגרלה, בהתאם להיתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית, לפי חוק העונשין התשל"ז 1977.
 4. תקופת הפעילות
  1. 4 הפעילות תיערך בתקופה אותה תגדיר עורכת ההגרלה.
  2. 4 עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו\או להאריך ו\או לקצר את תקופת הפעילות ו\או לבטל את הפעילות, מכל סיבה הנראית לה סבירה והולמת לעניין זה, ולא תשמע ו\או תתקבל כל דרישה ו\או טענה לעניין זה.
 5. כללי הפעילות ותנאי ההשתתפות
  1. 5 לצורך הפעילות, ייחשב כמשתתף כל אדם המקיים את כל התנאים שלהלן במצטבר (להלן "משתתף\ים") עצם ההשתתפות מהווה הצהרתו של המשתתף כי הוא בן 18 שנים ומעלה.
  2. 5 גילו 18 שנים או יותר : ו-
  3. 5 הוא תושב ישראל: ו-
  4. 5 הוא חבר בעמוד הפייסבוק של החברה
  5. 5 עורכת ההגרלה אינה מתחייבת להודיע מתי והאם זכו בפרס.
  6. 5 לצורך השתתפות בפעילות, על המשתתף, במהלך תקופת הפעילות, לבצע את הפעולות אותה הגדירה החברה לצורך השתתפות בהגרלה, יוגדר כי יש ללחוץ על כפתור ה"לייק" בעמוד הפייסבוק של החברה שכתובתו: https://www.facebook.com/www.tamarbakafr.co.li/
   מובהר כי בכך שיידרש המשתתף ללחוץ "לייק" ו"שיתוף" ציבורי, הוא מאשר נגישות לפרטיו האישיים הכוללים שם וכתובת דואר אלקטרוני.
   מובהר בזאת, כי הפרטים האישיים שיימסרו על ידי המשתתפים ישמשו את עורכת ההגרלה ו\או כל מי שפועל מטעמה אך ורק לצורך קשר עם המשתתפים ו\או חלוקת הפרס.
  7. 5 ביום הזכייה אותו הגדירה החברה יבחר באופן רנדומאלי זוכה אחד מבין המשתתפים אשר עמדו בתנאי סעיף 5.6, אשר יהיה זכאי לפרס כפי שמוגדר בתקנון זה.
  8. 5 בתוך מספר ימים ממועד עריכת ההגרלה, תפורסמנה תוצאות ההגרלה במעוד הפייסבוק של החברה, וכן פנייה בתיבת הדואר של הזוכה, מנציג עורכת ההגרלה, לצורך תיאום קבלה ומימוש הפרס על ידי הזוכה. הזוכה יידרש למסור פרטים מסוימים, כפי שיידרש על ידי הנציג, על פי שיקול דעתו הבלעדי. קבלת הפרס תתרחש אך ורק בחנות החברה, ועל ידי נציג החברה. הפרס אינו מיועד למשלוח בדואר ו\או בדרך אחרת, וזאת לשיקול החברה.
  9. 5 מובהר בזאת כי האחריות למסור את הפרטים האישיים של המשתתף בלבד, וכי לא תשמע ו\או תתקבל כל טענה נגד עורכת ההגרלה ו\או נגד כל מי שפעול מטעמה בקשר לפעילות ו\או בנוגע לחלוקת הפרס.
 6. הפרס והכללים לזכייה בו
  1. 6 הפרס יוגדר על ידי עורכת הפעילות
  2. 6 משתתף אשר יקבל הודעה מאת עורכת הפעילות ו\או מי מטעמה בדבר זכייתו ייחשב לזוכה, ובלבד שעמד בתנאים שנקבעו בתקנון זה לשביעות רצונה של עורכת ההגרלה ו\או כל מי שפועל מטעמה, ורק לאחר שציג תעודת זהות תקפה, ככל שהמשתתף יידרש לעשות כן.
  3. 6 זכאותו של הזוכה לקבל את הפרס תיבדק על פי הוראות הדין החל ועל פי הוראות תקנון זה. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה ו\או מכל דין, עורכת ההגרלה או כל מי שפעל מטעמה יהיו רשאים שלא למסור פרס לאדם אשר השתתף בהגרלה, בדרך של עבירה או באמצעות מעשה לא חוקי ו\או שרינו בהתאם להוראות תקנון זה, מכל בחינה, על פי שיקול הדעת הבלעדי של עורכת ההגרלה.
  4. 6 למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אין להמחות ו\או למשכן ו\או למכור ו\או להחליף ו\או להמיר לכסף ו\או שווה כסף ו\או לפרס אחראת הפרס, אלא אם כל פעולה כזו אושרה על ידי עורכת ההגרלה מראש ובכתב.
  5. 6 למען הסר ספק, מובהר בזה כי עורכת ההגרלה ו\או מי מטעמה לא יישא באחריות בקשר עם הפרס המוענק במסגרת הפעילות, לרבות טיבו ואיכותו, ולכל נזק העלול להיגרם לזוכה בפרס ו\או למי מטעמו ו\או לכל צד שלישי.
  6. 6 למען הסר ספק מובהר בזה, כי הזכייה בפרס כוללת אך ורק את הקבוע בתקנון זה. כל הוצאה נוספת בקשר עם השתתפותו של הזוכה או בקשר למימוש הפרס לרבות הסעות, הוצאות מיוחדות בגין מגבלות של הזוכה וכיו"ב, יחולו על הזוכה עצמו בלבד.
  7. 6 אין בעצם השתתפות משתתף זה או אחר בפעילות, כדי להבטיח את זכאותו ו\או מי מטעמו לפרס.
 7. יצירת קשר עם הזוכה
  1. 7 תוצאות ההגרלה תפורסמנה בעמוד הפייסבוק של עורכת הפעילות בסמוך למועד עריכת ההגרלה וכן יקבל הזוכה דואר אלקטרוני מנציג עורכת הפעילות. עורכת הפעילות תמסור לזוכה את הפרס במועד שיקבע בין עורכת הפעילות והזוכה, היה ולא ניתן ליצור קשר עם הזוכה, אזי אם בתוך 5 ימים מתאריך פרסום התוצאות, הזוכה לא ייצר קשר עם עורכת ההגרלה ו\או מי מטעמה, אזי עורכת ההגרלה ו\או כל מי שפועל מטעמה, יהיו רשאים לבטל את תוצאות הזכייה ביחס הזוכה שלא ניתן ליצור עמו קשר ו\או לעשות בפרס כפי שימצא לנכון, לרבות על ידי בחירת זוכה חדש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ולא תשמע ו\או תתקבל כל טענה של הזוכה מקורי או של כל משתתף אחר לעניין זה.
 8. פרסום
  1. 8 כל עניין הקשור ו\או הנוגע לפרסום הפעילות ו\או חלק ממנה ו\או הזוכה ו\או כל עניין אחר הנובע מהפעילות יהיה נתון לשיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות כפי שיהיה מעת לעת.
  2. 8 עם ההשתתפות בפעילות מביע כל משתתף בפעילות לפרסום שמו, שם משפחתו, כתובתו וכל פרט נוסף שמסר ו\או שמופיע בפרופיל הפייסבוק של המשתתף, וזאת בין אם נמצא זכאי לפרס ובין לאו, בכל אמצעי הפרסום ותקשורת שהם על פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות וכי אין ולא תיהיה לו כל טענה בקשר לפרסום שמו ומלוא פרטיו המופיעים בפרופיל הפייסבוק שלו, וציון העובדה שהיה זכאי לפרס.
 9. מידע ופרטים
  1. 9 מידע ופרטים נוספים לרבות תשובות לשאלות בנוגע לכל עניין אשר קשור לפעילות אפשר לקבל מאת נציג החברה בטלפון שמספרו : 04-6709954, בשעות פעילות החברה.
 10. כל זכויות הקניין הרוחני (מכל סוג) לרבות בין השאר ולא רק, סימני מסחר, סודות מסחריים, זכויות יוצרים וכדומה, בין אם זכויות אלה רשומות ובין אם לאו, בקשר לפעילות ו\או כל חלק שלה, לרבות בין השאר: התכנים של הפעילות, העיצובים וכל תכונה, יישום, קוד, גרפיקה ו\או קבצי וידאו אחרים, קבצי טקסט וחומרים אחרים, בין בצורה של קוד מקור, קוד אובייקט ובין בממשק חיצוני, הם רכושם הבלעדי של עורכת הפעילות ו\או של צדדים שלשיים כאמרו.
 11. לא חלה על המשתתף כל חובה חוקית למסור פרטים אישיים לחברה (אולם אם אותו משתתף ימנע מלמסור מידע זה- אותו משתתף לא יוכל להשתתף בפעילות), ומסירת המידע לחברה נעשית על פי רצונו החופשי ובהסכמתו של המשתתף.
 12. כללי
  1. 12 עותקים של תקנון הפעילות, בנוסף לאתר האינטרנט ניתן למצוא במשרדי החברה
  2. 12 עם לחיצת לייק ושיתוף ציבורי, מביע כל משתתף בפעילות את אישורו לכך, כי קרא את התקנון, כי הוא מקבל על עצמו את הוראותיו במלואן וכי גם אם לא קרא אותן כאמור, מסכים המשתתף בפעילות ו\או הרוצה להשתתף בפעילות, כי התקנון יחול עליו וחייבו לכל דבר ועניין.
   עורכת ההגרלה ו\או מי שמפעיל מטעמה יהיו רשאים לפרסם ו\או להתיר לפרסם את פרטי הזוכה בפרס, בכפוף לדין החל. ההשתתפות בפעילות ומסירת הפרטים על ידי הזוכה לעורכת ההגרלה מהווים הסכמה של הזוכה לפרסום פרטיו כאמור.
  3. 12 האחריות למסור את כל פרטים הנדרשים בצורה מלאה ומדויקת חלה על המשתתף עצמו, ועורכת ההגרלה ו\או כל מי שיפעל מטעמה שומרים לעצמם הזכות לפסול משתתף שלא יעשה כן, על פי שיקול דעתם הבלעדי, ולא תשמע ו\או תתקבל, טענה כלשהי, מכל צד, בעניין זה.
  4. 12 המשתתפף מסכים כי פגם ו\או עיכוב ו\או הפרעה או כל דבר בעל אופי דומה לפעילות, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כתוצאה מכח עליון ו\או כתוצאה מאירועים שאינם בשליטת עורכת ההגרלה, לא ייחשבו כהפרה של הוראות תקנון זה, ולא יקנו למשתתף כל זכות ו\או סעד, למעט כקבוע מפורשות בתקנון זה.
  5. 12 במקרה של סתירה ו\או אי התאמה כלשהן בין הוראות תקנון זה לבין פירסומים אחרים בכל אמצעי תקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה בכל דבר ועניין.
  6. 12 עורכת ההגרלה תהיה רשאית להביא את הפעילות לידי סיום, מכל סיבה שתראה לה סבירה בנסיבות העניין ו,או לבטל אותה ו\או להכניס בה שינויים, לרבות על ידי שינויי הפרסים, כולם או מקצתם, בכל שלב של הפעילות. למשתתפים לא תהיה כל טענה בקשר לסיום הפעילות ו\או בקשר לשינוי בפעילות כאמור לעיל.
  7. 12 ההשתתפות בכל שלב של הפעילות היא על אחריותו הבלעדית של המשתתף. עורכת ההגרלה ו\או כל מי שפועל מטעמה אינם נושאים בשום אחריות לכל נזק שנגרם ו\או ייגרם למשתתף כתוצאה ו\או בקשר להשתתפותו בכל שלב של הפעילות ו\או לזכייתו בפעילות ו\או בקשר למימוש ו\או שימוש בפרס.
  8. 12 הדין החל על התקנון ועל כל הנובע ממנו יהיה הדין הישראלי בלבד ולבתי המשפט המוסמכים בישראל תהיה הסמכות לדון בכל תביעה.