טופס הצטרפות

תקנון הגרלות בפייסבוק
תקנון תמר בכפר בפייסבוק

פרטים על המועדון

הצטרפו למועדון הלקוחות של תמר בכפר.
מועדון הלקוחות מתעדכן בכל המבצעים, ההטבות והאירועים של תמר בכפר.

תקנון מועדון לקוחות – תמר בכפר (יוני 2015)

1. מבוא והגדרות
א. "תמר בכפר" – שותפות תמר בכפר.
ב. "המועדון" - מועדון לקוחות תמר בכפר.
ג. "התקנון" - תקנון זה של מועדון תמר בכפר.
ד. המועדון מנוהל ע"י תמר בכפר, מושבה כנרת, 1510500. ד.נ עמק הירדן.
ה. תקנון זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד והכוונה הינה הן לנשים והן לגברים.

2. חברות במועדון לקוחות תמר בכפר
א. כל אדם אשר מלאו לו 18 שנים זכאי להצטרף למועדון לקוחות תמר בכפר ו/או כל גוף אחר שיקום מטעמו ו/או במקומו, המופעל ומנוהל על ידי תמר בכפר. תמר בכפר תהיה רשאית לדחות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בקשה להתקבל כחבר מועדון מבלי שתהיה מחויבת לנמק סירובה.

3. אופן הצטרפות למועדון לקוחות תמר בכפר
א. כל אדם המעוניין להיות חבר מועדון לקוחות תמר בכפר, מוזמן לגשת לתמר בכפר, להירשם בסניף ולקבל כרטיס חבר מועדון (להלן: "הכרטיס") בצירוף מספר חבר. הלקוח ימלא את פרטיו האישיים בטופס ההצטרפות אותו ימלא ויחזיר לתמר בכפר.
ב. החברות במועדון עלולה להיות כרוכה בתשלום דמי חבר שנתיים, בסכום שייקבע על ידי תמר בכפר מעת לעת. התשלום עבור שנת החברות הראשונה ייעשה במעמד ההרשמה למועדון.
ג. כרטיס המועדון הינו אישי ואינו ניתן להעברה ואו לשימוש בידי אדם אחר ולא בחנות האינטרנט.
ד. במקרה של אובדן, גניבה, או פגם בכרטיס המונע את השימוש בו, יודיע החבר על כך מיידית למועדון ויהא רשאי לקבל כרטיס חדש. תמר בכפר תהיה רשאית לחייב את חבר המועדון ב- 10 ש"ח על הנפקת כרטיס חבר חדש וסכום זה יתעדכן מעת לעת.
ה. מילוי טופס ההצטרפות כמוה כהסכמה לכל האמור בתקנון זה, לרבות כל שינוי עתידי בהוראות התקנון.

4. א.תמר בכפר עשויה לתת הטבות נוספות לקבוצות לקוחות, בין לבדה ובין בשיתוף פעולה עם גופים מסחריים נוספים וכל זאת לפי שיקול דעתה הבלעדי. לרבות מתן הטבות נוספות ללקוחות שהצטרפו למועדון עד תאריך מסוים כפי שקבעה תמר בכפר. כמו כן תמר בכפר רשאית לגבות דמי חבר שנתיים בסכומים שונים מלקוחות שהצטרפו עד תאריך מסוים ולאחריו.
ב. להסרת ספקות מובהר כי תמר בכפר רשאית לשנות את היקף ההטבות לחברי המועדון מעת לעת לפי שיקול דעתה המוחלט. תמר בכפר לא חייבת להודיע לחברי המועדון על שינוי היקף ההטבות ו/או שינוי תנאי התקנון.
ג. רכישה אשר אמצעי התשלום בה לא כובד ו/או לא נפרע בפועל לא תזכה את החבר בהנחות הניתנות לחברי המועדון ותמר בכפר תהיה רשאית לבטל זיכויים ולדרוש את תמורתן המלאה של הרכישות בגין רכישות אשר לא נפרעו בפועל בכל זמן.
ד. להסרת ספקות, אין כפל הנחות. מובהר כי לגבי מוצרים במבצע או בהנחה לא תינתן הנחה נוספת.

5. השימוש בכרטיס המועדון
א. הכרטיס הינו אישי ולא ניתן להעברה ומתן ההטבות לחבר המועדון ייעשה באמצעות הצגת כרטיס חבר המועדון בתוקף.
ב. על מנת לקבל את ההטבות יש להציג את הכרטיס לקופאית תמר בכפר לפני עריכת חשבון הרכישה. הצגת כרטיס חבר המועדון הינה באחריות חבר המועדון בלבד והיא תנאי בסיסי לקבלת ההטבות.
ג. לא יינתנו הנחות רטרואקטיביות לחבר מועדון שלא הציג את כרטיס המועדון במעמד הרכישה ולפני ביצוע החשבון כאמור ולא יתאפשר לחבר המועדון להציג אמצעי מזהה אחר לחברותו במועדון זולת הכרטיס.
ד. במקרה של החזרת מוצרים שנרכשו יינתן לחבר המועדון זיכוי בהתאם למחיר ששולם בפועל בקופה לאחר מתן ההנחות כחבר המועדון. להסרת ספקות מובהר כי החזרת מוצרים תיעשה בהתאם למדיניות החזרת המוצרים של תמר בכפר כפי שתקבע מעת לעת ולפי שיקול דעתה של הנהלת תמר בכפר.

6. פרטים אישים של החבר ועדכון פרטים:
א. החבר אחראי לדווח לתמר בכפר על שינויים שיחולו בפרטיו האישיים, על מנת לאפשר קשר רציף ותקין עמו. תמר בכפר לא תהיה אחראית לאי קבלת הטבה ו/או דיוור ו/או כל דבר בקשר עם המועדון בגין אי עדכון פרטיו האישיים של החבר במועד.
ב. פרטיהם האישיים של חברי המועדון יישמרו במאגר מידע של תמר בכפר ולא יועברו לכל צד ג' אלא בכפוף לאמור בתקנון זה. בהצטרפותו למועדון, מסכים החבר כי מידע שיקבל המועדון מהחבר, לרבות פרטיו האישיים של החבר ופירוט בדבר רכישותיו, יוחזק במאגר מידע של תמר בכפר בגינו, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם לאמור בתקנון זה ולהוראות כל דין.
ג. שימוש במידע על ידי תמר בכפר - תמר בכפר תשתמש במידע שתקבל מהחבר ישירות וכן במידע שייאסף ויצטבר במאגרי המידע של תמר בכפר בגינו או מידע שיופק על סמך ניתוח המידע כאמור, למטרות שיווק ומכירות (של מוצרים, שירותים, הטבות וכיו"ב), למטרת פנייה (כללית או מותאמת אישית) לחברי המועדון בדיוור ישיר או בכל אמצעי תקשורת (כגון טלפון,  דואר אלקטרוני, מסרון וכד'), למטרת מתן שירותים לחברי המועדון וכן למטרת ניתוח המידע ומחקר סטטיסטי בקשר למועדון.
ד. שימוש במידע לשם מתן הטבות - תמר בכפר רשאית על פי שיקול דעתה, לצורך מתן הטבות לחברי המועדון, להעביר את פרטיהם של חברי המועדון לצורך זיהוי חבר המועדון בלבד, לכל גורם נוסף שיעניק שירותים והטבות לחברי מועדון.
ה. שימוש במידע לשם דיוור ישיר - תמר בכפר רשאית על פי שיקול דעתה, לצורך ביצוע דיוור ישיר לחברי המועדון, להעביר את פרטיהם של חברי המועדון לצורך זיהוי חבר המועדון בלבד, לכל גורם המבצע את הדיוור לחברי המועדון. להסרת ספקות מובהר כי העברת נתונים זו לשם דיוור ישיר תכלול את שם חבר המועדון, כתובת מגורים ו/או אי-מייל ומספרי טלפון בלבד.
ו. תמר בכפר רשאית למסור לצדדים שלישיים כלשהם מידע סטטיסטי (שאינו מזהה את חבר המועדון אישית).
ז. במידה ותמר בכפר תצטרף למועדון לקוחות קיים, תהיה תמר בכפר רשאית להעביר את המידע שהצטבר במאגר המידע של תמר בכפר אודות חברי המועדון לשימוש אותו מועדון לקוחות אליו הצטרפה תמר בכפר, בהתאם להוראות כל דין.
ח. להסרת ספקות מובהר כי תמר בכפר רשאית להעביר מידע אודות חברי המועדון ורכישותיהם בהתאם להוראות של כל גוף שלטוני/שיפוטי מוסמך.
ט. החבר מסכים לשימוש האמור במידע ומאשר כי השימוש בו לא ייחשב כפגיעה בפרטיות החבר ולא יזכה את החבר בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו. החבר רשאי לבטל את הסכמתו זו על ידי מתן הודעה בכתב על כך למועדון. במקרה של ביטול הסכמת החבר כאמור בסעיף זה לעיל, הנהלת המועדון תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, לבטל את חברותו במועדון.
י. להסרת ספקות מובהר כי בהצטרפותו למועדון מסכים החבר לכך שתמר בכפר תשלח אליו מפעם לפעם מידע הכולל דברי פרסום באמצעות הדואר ו/או הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר, והכול בקשר לפעילותה של תמר בכפר.

7. ביטול חברות במועדון
א. תמר בכפר רשאית לבטל חברות אדם במועדון במידה והוא מנהל עם המועדון ו/או עם תמר בכפר הליכים בערכאות שיפוטיות ו/או במידה ואמצעי תשלום שלו אשר באמצעותן בוצעו רכישות בתמר בכפר לא כובדו ע"י בנקים, חברות אשראי וכיו"ב ו/או אם נתפס בגניבה, מרמה וכיו"ב ו/או באם התברר כי חבר המועדון פעל בניגוד לתקנון ו/או אם התברר לתמר בכפר כי חברותו של חבר המועדון עלולה לגרום נזק לתמר בכפר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
ב. חבר יהא זכאי לפרוש מהמועדון במתן הודעה בכתב למועדון. החבר יגרע מרשימת חברי המועדון תוך 60 ימים ממועד קבלת ההודעה בדבר רצונו לפרוש במשרדי תמר בכפר.
ג. תמר בכפר תוכל להודיע בכל דרך שתמצא לנכון על הפסקת פעילות המועדון בהודעה של 30 יום מראש, וזאת מבלי לפגוע בזכויות שהוקנו לחבר עד לזמן ההודעה.

8. כללי
א. תמר בכפר שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את כללי ונהלי התקנון, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועלפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. החל ממועד שינויו של התקנון יחייב את המועדון רק נוסחו החדש.
נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי ההנהלה בתמר בכפר ובאתר תמר בכפר באינטרנט
(www.tamarbakfar.co.il).
ב. תמר בכפר רשאית להקים מועדוני לקוחות נוספים ולקבוע את התקנון להצטרפותם והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.
ג. תמר בכפר היא הסמכות הבלעדית לפרשנות נהלי וכללי התקנון.
ד. תמר בכפר רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות את שם המועדון, סמליו וכד'.
ה. דרכי הפרסום של הודעות המועדון תהיינה כפי שיקבע מעת לעת על ידי הנהלת המועדון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
ו. החבר מצהיר ומאשר בזאת כי ידוע לו שהמועדון אינו אישיות משפטית, ולפיכך האחריות לקיום התחייבויות המועדון מוטלת על תמר בכפר.
ז. כל התנהגות של המועדון לטובת חבר המועדון בניגוד לאמור בתקנון, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור על הזכויות וההתחייבויות כאמור בתקנון זה.
ח. מתן הטבות לחברי המועדון כמפורט בתקנון זה הינן בכפוף לפעילות תקינה של מערכות התפעול והמחשוב של תמר בכפר. במידה ויחולו תקלות אשר ימנעו באופן זמני מתן הטבות לחברי המועדון כאמור, תפעל תמר בכפר לטיפול בהם בהקדם ולא יהיו לחברי המועדון טענות או תביעות כנגד תמר בכפר בשל אי מתן ההטבות בתקופת התקלות והטיפול בהן.